تلفن : 07137867100

سنگ لایمستون Archives | کارخانه سفیر سنگ پارسه

پروژه سنگ کلیزا

پروژه سنگ کلیزا

آیا سنگ های لایم استون مناسب هستند؟ زمانی که تصمیم بزرگی برای طراحی  می گیرید و می خواهیداز سنگ  لایم استون از جمله سنگ کلیزا استفاده کنید با این سوال مواجه می شوید که آیا این سنگ  مناسب می باشد؟ وقتی به تغییر چیزی در یک فضای خاص فکر ...